REGULAMIN SPOŁECZNOŚCI...

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Cyber Women Community (zwane dalej również „Społecznością”) jest to inicjatywa powołana w celu organizacji spotkań oraz wymiany doświadczeń i informacji przez kobiety zainteresowane cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji oraz pracujących w tej branży. Inicjatywa zarządzana jest przez Evention Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, o numerze NIP 5252564839 oraz KRS 0000483800 (zwane dalej „Firmą”).
 2. Społeczność nie posiada osobowości prawnej. Firma finansuje działalność Społeczności.
 3. Społeczność została powołana na czas nieokreślony.
 4. Z Firmą można się skontaktować pod adresem: Czerniakowska 71 lok. 616, 00-715 Warszawa. Siedziba Społeczności mieści się w siedzibie Firmy
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
   • Bazie Danych – oznacza to zbiór danych osobowych członków Społeczności; Administratorem danych jest Firma.
   • Członkini Społeczności – oznacza to osobę fizyczną, która spełnia lub spełni kryteria określone w § 4 Regulaminu.
   • Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin Społeczności, który określa warunki i zasady udziału w Społeczności. Stronach Społeczności – oznacza to serwis internetowy Społeczności o adresie: https://cyberwomen.eu
 5. Administratorem danych jest Firma.

§ 2. KIEROWNICTWO CYBER WOMEN COMMUNITY

 1. Społeczność posiada Komitet Organizacyjny, składający się z minimum dwóch osób – przedstawicieli Firmy – w skład którego wchodzą: Karolina Lichańska, Mariola Rauzer oraz Przemysław Gamdzyk. Do Komitetu Organizacyjnego może należeć również do dwóch przedstawicieli Rady Społeczności, wyłonionych przez Radę Społeczności.
 2. Komitet Organizacyjny kieruje bieżącymi pracami i zagadnieniami organizacyjnymi, administracyjnymi oraz merytorycznymi Społeczności wg podziału zadań ustalonego wewnątrz Komitetu Organizacyjnego.
 3. W budowie, weryfikacji i wykonaniu programu merytorycznego działania Społeczności uczestniczy Rada.
 4. Rada Społeczności to prestiżowe gremium kobiet o uznanym dorobku i autorytecie w środowisku Cybersecurity i przedstawiciel Partnera Generalnego społeczności.
 5. Rada Społeczności jest powoływana przez Komitet Organizacyjny spośród członków Społeczności (za wyjątkiem powołania pierwszego składu Rady). Członkowie Społeczności mogą rekomendować powołanie dodatkowych członków Rady. Informacje o tym, kto jest członkiem Rady, dostępna jest na stronach Społeczności.
 6. Członkinie Rady Społeczności wyznaczają cele społeczności, opiniują i biorą udział w tworzeniu programu spotkań i innych aktywności CWC: takich jak webinary, mentoring; rekomendują ekspertów, którzy mogliby wystąpić podczas spotkań CWC. Popularyzują społeczność i występują w ramach niej na różnych wydarzeniach. Zajmują stanowisko w istotnych dla społeczności kwestiach na forum publicznym.
 7. Komitet Społeczności może powołać dodatkowe osoby do pełnienia wskazanych zadań w ramach działalności Społeczności np. Klub Ekspertek – czyli gremium pań o uznanym dorobku i autorytecie w środowisku Cybersecurity, które podzielą się wiedzą z innymi uczestniczkami Społeczności. O przynależności do Klubu Ekspertek decyduje wypełnienie oddzielnej deklaracji i pozytywna opinia Rady. Członkiniom Klubu Ekspertek przysługuje prawo rekomendacji tematyki spotkań, występowania w ramach CWC podczas różnych wydarzeń, którym Społeczność patronuje. Promocji organizowanych przed siebie wydarzeń pod warunkiem, że nie są one szkodliwe dla działalności społeczności i nie są działalnością opisaną w pkt.12 §5.

§ 3. CELE, MISJA I DZIAŁALNOŚĆ CYBER WOMEN COMMUNITY

 1. Misją Społeczności jest budowa społeczności kobiet z branży cybersecurity lub interesujących się tą dziedziną, popularyzacja bezpieczeństwa informacji, i cyberbezpieczeństwa jako jednej z kluczowych dziedzin współczesnego świata. Chcemy promować i wzmacniać kobiety w odkrywaniu swojej drogi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji oraz w nowych technologiach, dostarcz rzetelną i praktyczną wiedzę, która pomoże paniom zrealizować plany i rozwinąć się zawodowo. Pragniemy zbudować aktywną społeczność łączącą panie, które stawiają swoje pierwsze kroki w sektorze Cybersecurity i pasjonatek, które chcą więcej – poznawać, rozwijać się i awansować.
 2. Cele Społeczności to:
  • budowanie prestiżu i wzmacnianie pozycji zawodowej jej Członkiń,
  • wspieranie Członkiń Społeczności w rozwoju zawodowym i osobistym,
  • integrowanie środowiska kobiet zainteresowanych pracą lub pracujących w branży Cybersecurity i Bezpieczeństwa informacji, budowanie dla nich platformy wymiany doświadczeń,
  • umożliwienie społeczności wspólnego zabierania stanowiska i opinii w sprawach dla niej ważnych,
  • kształtowanie obrazu Cyber Women Community jako ekspertek, które będąc specjalistkami w swojej branży służą praktyczną wiedzą i pomocą innym kobietom i podmiotom, które potrzebują wsparcia w dziedzinie Cybersecurity i Bezpieczeństwa Informacji.
 3. Określone powyżej cele Społeczność realizuje w szczególności poprzez:
  • merytoryczne spotkania otwarte i zamknięte, warsztaty i inne formy działalności merytorycznej,
  • spotkania integracyjne,
  • konkursy i inne formy promocji najlepszych praktyk,
  • udział w wydarzeniach promujących bezpieczeństwo i współpracę kobiet.
 4. Społeczność może prowadzić także działania integrujące Członkinie oraz organizować imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie. Działalność ta może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 4. KLUB EKSPERTEK

 1. Członkiem Klubu może zostać ekspertka, która posiada powyżej dwóch lat doświadczenia w zespole cyberbezpieczeństwa (dużych instytucji) na stanowisku eksperta lub managera cybersecurity.
 2. W ramach działalności Klubu zostaną organizowane spotkania zamknięte z członkiniami Klubu, mające na celu wymianę zdań oraz doświadczeń.
 3. Członkinie Klubu otrzymają zniżki na konferencje z branży cyberbezpieczeństwa oraz możliwość udziału w wybranych konferencjach jako VIP.
 4. Członkinie Klubu w sposób aktywny wspierają działaność Społeczności oraz dbają o jej dobre mienie.
 5. Kandydatki do Klubu Ekspertek po wypełnieniu formularza otrzymają odpowiedź zwrotną z decyzją o kwalifikacji w przeciągu maximum 5 dni roboczych.

§ 5.CZŁONKOSTWO W CYBER WOMEN COMMUNITY

 1. Członkinią Społeczności może być pełnoletnia osoba fizyczna zainteresowana pracą lub pracująca w branży Cybersecurity i Bezpieczeństwa informacji.
 2. Ubieganie się o członkostwo w Społeczności inicjowane jest poprzez wypełnienie formularza członkowskiego umieszczonego na stronie Społeczności.
 3. Formularz członkowski powinien zostać wypełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Komitet Organizacyjny zaakceptuje tylko taki formularz członkowski, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane.
 4. Komitet Organizujący zastrzega sobie prawo niezaakceptowania formularza członkowskiego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, ponowne ubieganie się o status Członkini Społeczności pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Społeczności.
 5. Poprzez rejestrację, o której mowa w ust. 2. Członkini Społeczności potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 6. O przynależności do Społeczności decydują (przy czym nie jest wymagane spełnianie wszystkich wymogów łącznie):
  • udział w przynajmniej w 2 spotkaniach organizowanych przez Społeczność, lub wydarzeniach, które objęła patronatem,
  • wypełnienie Społecznościowej deklaracji i ankiety,
  • udokumentowana choć jednorazowa promocja społeczności w mediach społecznościowych, miejscu pracy lub środowisku.
 7. Przedstawicielki dostawców rozwiązań IT oraz świadczących usługi doradcze, którzy spełniają warunki opisane w § 5 ust. 1 i 6, mogą ubiegać się o członkostwo w Społeczności pod warunkiem, że w zakres ich odpowiedzialności nie wchodzą działania operacyjne, marketingowe czy handlowe z dziedziny Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Informacji.
 8. Komitet Organizacyjny oraz Rada Społeczności zastrzegają sobie prawo przyznania Członkostwa Społeczności o specjalnym statusie osobom, które w ich ocenie zasługują na szczególne uhonorowanie.
 9. Członkostwo w Społeczności opiniuje i zatwierdza Komitet Organizacyjny. Rada Społeczności ma prawo weta wobec decyzji podjętej przez Komitet Organizacyjny.
 10. Członkostwo w Społeczności jest bezpłatne.
 11. Powinnością każdej Członkini Społeczności jest powiadomienie Komitetu Organizacyjnego o zmianie stanowiska lub miejsca pracy.
 12. Na spotkaniach Społeczności Członkinie nie mogą prowadzić działalności marketingowej ani handlowej – pod sankcją wykluczenia z Społeczności.
 13. Datą rozpoczęcia członkostwa jest dzień rejestracji Członkini Społeczności.

§ 6. REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA W CYBER WOMEN COMMUNITY

 1. Każda Członkini Społeczności może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie, składając oświadczenie w tej sprawie.
 2. Członkini Społeczności może zostać z niego wykluczona za nieprzestrzeganie Regulaminu lub działanie na szkodę Społeczności, a także w innych uzasadnionych sytuacjach na podstawie decyzji Komitetu Organizacyjnego za zgodą Rady Społeczności.
 3. Członkini Społeczności może zostać z niego wykluczona w sytuacji, gdy zmieni obszar działalności, a w szczególności, jeśli nowe stanowisko będzie związane z działalnością opisaną w §5 ust. 7
 4. Ustanie członkostwa w Społeczności następuje w wyniku:
  • skreślenia z listy na skutek wypowiedzenia członkostwa, o którym mowa w ust. 1, wykluczenia albo w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  • prowadzenia działalności marketingowej lub handlowej,
  • prowadzenia działalności na szkodę Społeczności,
  • śmierci Członkini Społeczności.
 5. Decyzję o skreśleniu z listy Członkiń Społeczności podejmuje Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Radą Społeczności.

§ 7. PRZYWILEJE I ZOBOWIĄZANIA CZŁONKA CSO COUNCIL

 1. Członkini Społeczności przysługują następujące przywileje Społecznościowe:
  • prawo do publicznego eksponowania informacji o przynależności do Społeczności,
  • prawo uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Społeczność,
  • prawo do startowania w konkursach organizowanych przez Społeczność,
  • udział w planowaniu rocznych działań Społeczności,
  • prawo udzielania rekomendacji kandydatom na Członkinię Społeczności,
  • zgłaszania własnych inicjatyw i pomysłów, występowania z inicjatywą zabierania oficjalnego stanowiska przez Społeczność.
 2. Członkini Społeczności zobowiązana jest do aktywnego uczestniczenia w działalności Społeczności, w szczególności udziału w spotkaniach Społeczności i inny formach aktywności, oraz do wspierania działań zmierzających do pozyskiwania nowych członkiń Społeczności.

§ 7. PARTNERZY CYBER WOMEN COMMUNITY

 1. Działania i rozwój Społeczności mogą wspierać partnerzy – wybrani przez Firmę spośród firm o różnych profilach, których celem jest promowanie kobiet w dziedzinie cyberbezpieczeństwan– na warunkach określonych przez Komitet Organizacyjny.
 2. Obecność partnerów nie może w żaden sposób zakłócać działalności Społeczności czy naruszać jego misji i celów.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Osoby fizyczne zgłaszające chęć wstąpienia do Społeczności wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorze danych Członków Społeczności.
 2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania członkostwa w Społeczności. Każdy Członkini Społecności ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia. Społeczność zapewnia każdemu prawo kontroli przetwarzania danych.
 4. Dane osobowe Członkiń Społeczności mogą być udostępnione partnerom Społeczności jedynie w formie i zakresie listy uczestników konkretnych spotkań w celu budowania relacji i nawiązywania współpracy partnerów ze społecznością.
 5. Członkinie Społeczności przystępując do niej będą otrzymywać na adres, w tym adres poczty elektronicznej materiały promocyjne i informacyjne związane bezpośrednio z członkostwem w Społeczności (np. informowanie o spotkaniach, sponsorach wydarzenia, zapisach na spotkania). Do Członkini Społeczności nie będą wysyłane informacje handlowe chyba, że wyraźnie zostanie udzielona na to odrębna zgoda przez tego członkinię społeczności. Zgoda taka może być odwołana w każdym czasie.
 6. Wysłanie przez osobę fizyczną ubiegającą się o członkostwo w Społeczności wypełnionego formularza rejestracji jest równoznaczne z:
  • potwierdzeniem autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
  • oświadczeniem, że osoba ta została poinformowana o przysługującym jej prawie wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania,
  • wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby związane z działalnością Społeczności przez Firmę.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Komitet Organizacyjny, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronach Społeczności zmienionego Regulaminu.
 2. Komitet Organizacyjny zawiadomi o wprowadzeniu zmian w Regulaminie, jak również poinformuje o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Społeczności, zamieszczając odpowiednią informację na stronie www na okres miesiąca oraz wysyłając do Członków Społeczności wyżej wymienioną informacje pocztą elektroniczną.
 3. Po ogłoszeniu przez Komitet Organizacyjny zmian w Regulaminie, Członkinie Społeczności powinny niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku zmian nieistotnych (literówki, błędy pisarskie, doprecyzowania bądź zmiany nie prowadzące do zmian niekorzystnych dla Członkiń Społeczności lub ingerujących w jakikolwiek sposób w prawa Członkiń Społeczności) nie jest wymagane informowanie o zmianach.
 4. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Członkini Społeczności nie wypowie uczestnictwa w Społeczności.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, jak również w przypadku chęci wystąpienia z Społeczności, Członkini Społeczności jest uprawniona do rezygnacji z uczestnictwa w Społeczności w trybie określonym w §6 ust. 1.
 6. Komitet Organizacyjny może zawiesić lub zakończyć działalność Społeczności. O takiej decyzji Członkowie Społeczności zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem działalności Społeczności. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Społeczności.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 8. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji na stronach Społeczności.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2020 r.